"> ایمورتال کلاچ – آرین پارت اصلی

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک همیشه حرف بر سر این موضوع بوده که ای کاش آن شخصی که تکنیک خوبی دارد میتوانست در اجرای تاکتیک های با برنامه و منسجم نیز خوب باشد. هر دوی این پارامترها مثل دو پای یک انسان در پیشبرد اهداف شخص، سازمان و یا…

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault